Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van tekstbureau Lang leve de tekst zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

De toepassing van (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van onderstaande voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien en voor zover opdrachtgever en opdrachtnemer dit nadrukkelijk zijn overeengekomen.

Definities

 • Opdrachtnemer: tekstbureau Lang leve de tekst, gevestigd aan de Rootveld 22, 9903 CC Appingedam.
 • Opdrachtgever:  iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden heeft versterkt, respectievelijk hun opvolgers.

Artikel 1 – Offerte

  1. Aan een oriënterend gesprek met tekstbureau Lang leve de tekst zijn geen kosten verbonden.
  2. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor veertien dagen, tenzij anders aangegeven.
  3. Als het maken van de offerte omvangrijk is en meer dan twee uur arbeid vergt, dan worden daar in overleg kosten voor in rekening gebracht.
  4. Als de levering een zelfgeschreven tekst betreft, heeft de offerte betrekking op de concepttekst en na overleg met de opdrachtgever eenmaal een eventuele herziening.
  5. Als de levering een correctie betreft, heeft de offerte betrekking op eenmalige correcties.
  6. Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en deze ondertekend retour stuurt, of schriftelijk bevestigt, is er sprake van een opdracht. Een opdracht kan ook mondeling of op andere wijze worden gegeven. Gelijke voorwaarden zijn dan van toepassing.
  7. Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 2 – Wijziging  of annulering opdracht

2.1  Als de opdracht door de opdrachtgever gewijzigd wordt en dit leidt tot meer arbeidsuren, dan is er sprake van een aanvullende opdracht.

2.2 Op verzoek zal deze aanvullende opdracht apart geoffreerd worden, zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief. 

2.3  Als de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is tekstbureau Lang leve de tekst niet verplicht teksten die niet gereed zijn te leveren. Tekstbureau Lang leve de tekst heeft echter wel recht op betaling voor de gedane arbeid, reeds gemaakte kosten en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

2.4 In geval van overmacht bij tekstbureau Lang leve de tekst zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van tekstbureau Lang leve de tekst opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming niet meer mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden door het sturen van een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht om het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van kosten of schade.

2.5 Tekstbureau Lang leve de tekst heeft het recht om zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot vergoeding van kosten of schade:

 • als de opdrachtgever enige verplichting uit de verbintenis niet nakomt;
 • bij faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever;
 • bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 3 – Tarieven en kosten

3.1  De genoemde bedragen zijn altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 De honorering van tekstbureau Lang leve de tekst berust op uurtarieven, tenzij uitdrukkelijk een andere wijze van beloning is overeengekomen.

3.3 Een overzicht van de uurtarieven wordt aan de opdrachtgever verstrekt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen.

3.4 Tekstbureau Lang leve de tekst zal een overzicht van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten aan opdrachtgever toezenden, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen.

3.5 Als opdrachtgever en opdrachtnemer een vaste vergoeding overeenkomen is er sprake van ‘een andere wijze van beloning’ zoals genoemd onder 3.2, 3.3 en 3.4.

3.6. Reiskosten en aan de opdracht verbonden specifieke kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 4 – Betaling

4.1 De betaling van een factuur dient binnen twee weken bij opdrachtnemer binnen te zijn, gerekend vanaf de factuurdatum.

4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd die gelijk staat aan de wettelijke rente. Zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten die voor de invordering worden gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Lang leve de tekst betaling in termijnen verlangen. Deze deelbetalingen worden vooraf overeengekomen.

4.4 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde te gebruiken.

Artikel 5 – Auteursrechten

5.1 Zolang het werk niet is geleverd of door de opdrachtgever in het geheel is betaald, blijven alle rechten bij tekstbureau Lang leve de tekst.

5.2 Tekstbureau Lang leve de tekst verleent toestemming aan opdrachtgever om het geleverde te gebruiken voor publicatie. Gebruik door derden is niet toegestaan.

5.3 Bij wijzigingen in de geleverde tekst waar tekstbureau Lang leve de tekst geen goedkeuring voor  heeft verleend, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verbieden.

5.4 Maakt opdrachtgever inbreuk op het auteursrecht, dan is deze gehouden tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtgever is gehouden om de geleverde teksten te controleren op inhoudelijke onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijk die daaruit voortvloeit.

6.2 Tekstbureau Lang leve de tekst is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid.

6.3 Tekstbureau Lang leve de tekst kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 7 –  Klachten en geschillen

7.1 De opdrachtgever is gehouden om direct na de levering het geleverde te controleren op eventuele gebreken.

7.2  In geval van gebreken moet de opdrachtgever binnen acht dagen, gerekend vanaf het moment dat tekstbureau Lang leve de tekst de verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd, schriftelijk een klacht indienen. In ieder geval binnen acht dagen nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd kunnen worden.

7.3 Op elke overeenkomst tussen tekstbureau Lang leve de tekst en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst zullen partijen in eerste instantie in onderling overleg proberen op te lossen. Mocht dit onmogelijk blijken, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 8 – Vertrouwelijke informatie

Tekstbureau Lang leve de tekst verplicht zich tot geheimhouding van alle verstrekte gegevens die door de opdrachtgever als vertrouwelijk worden aangemerkt. Dit blijft ook van kracht na afronding van de opdracht.

Tekstbureau Lang leve de tekst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland in Groningen onder nummer 76397386 van het handelsregister.